Gå till huvudinnehållet

Karlstads universitetsbibliotek - ämnesguider

Referenser enligt APA 7

Denna anpassade svenska manual bygger på Publication manual of the American Psychological Association (7 uppl.) samt https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/examples

AI-tjänster

Om du vill använda Copilot eller någon annan AI-tjänst i ditt arbete måste du alltid stämma av med din lärare eller handledare att det är tillåtet. Du får aldrig använda en text genererad av en AI-tjänst som din egen.

Om du får använda en AI-tjänst i din text bör du i metoddelen beskriva hur du använt tjänsten. Visa vilka promptar (frågor du ställt) och vilken del av den genererade texten du använt. Den genererade texten kan återges i den löpande texten. Om det är en längre text kan du lägga den i en bilaga.

AI-tjänster hittar ibland på referenser som inte finns. Tänk på att alltid källkritiskt granska den information AI-tjänsterna ger dig!

Karlstads universitetsbibliotek ger nedan förslag på hur du kan referera till en AI-tjänst.

I löpande text:

På frågan "Är uppdelningen av vänster och höger hjärnhalva verklig eller en metafor?" svarar ChatGPT ”Uppdelningen av vänster och höger hjärnhalva är verklig, men den är inte så enkel som en vanlig metafor. Istället för att vara strikt "vänsterhjärnad" eller "högerhjärnad", samarbetar de båda halvorna för att utföra olika funktioner och uppgifter i hjärnan" (OpenAI, 2022).


I referenslistan:

Microsoft. (2024). Copilot (2024, 29 februari) [Stor språkmodell]. https://copilot.microsoft.com/

OpenAI. (2022). ChatGPT 3.5 (2024, 29 februari) [Stor språkmodell]. https://chat.openai.com/


År avser när versionen av AI-modellen lanserades.

Datum i parentesen är den dag då frågan ställdes.

 

Här kan du även läsa om APA:s resonemang och förslag till hur man kan referera till en AI-tjänst https://apastyle.apa.org/blog/how-to-cite-chatgpt

AI-genererade bilder, figurer och tabeller