Gå till huvudinnehållet

Karlstads universitetsbibliotek - ämnesguider

Referenser enligt APA 7

Denna anpassade svenska manual bygger på Publication manual of the American Psychological Association (7 uppl.) samt https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/examples
Välkomna till den nya uppdaterade APA 7-manualen.
De viktigaste ändringarna hittar du nedan. Du hittar också en länk till APA style blog om du vill fördjupa dig. Om du fortfarande använder APA 6 hittar du även den manualen nedan.

 

Att referera i den löpande texten

När du skriver uppsats måste det tydligt framgå vad som är dina egna tankar och slutsatser och vad som bygger på andras texter. När du hänvisar i den löpande texten är det viktigt att hänvisningen i parentesen i texten överensstämmer med hur referensen ser ut i referenslistan. Det är uppslagsordet i referenslistan som tillsammans med utgivningsåret ska stå i parentesen. När en mening i den löpande texten avslutas med en hänvisning ska punkten vara efter parentesen som i exemplet nedan.

I den löpande texten:

... (Wahlström, 2016).      eller        Wahlström (2016) menar att...

I referenslistan:

Wahlström, N.  (2016).  Läroplansteori och didaktik (2 uppl.). Gleerup utbildning.

 

Observera att förkortningen ibid. inte används i APA. Det är alltid uppslagsordet i referenslistan som tillsammans med utgivningsåret ska stå i parentesen i texten.

Utgivningsår

Är du osäker på vilket år en bok är utgiven kan du slå upp titeln i den nationella katalogen Libris.

Utgivningsår saknas:
Ibland saknar t ex webbsidor årtal. Skriv istället (u.å.) som betyder utan år. Skriver du på engelska skriver du (n.d.) som betyder no date.

Författare med flera publikationer samma år:
Lägg till en bokstav omedelbart efter årtalet för att skilja de olika referenserna från varandra (Scherp, 2003a), (Scherp, 2003b) osv. Det är titeln i alfabetisk ordning som styr vad som blir a,b osv.

I referenslistan sorterar du dem alfabetiskt utifrån titeln:

Scherp, H.-Å. (2003a). Lärares och skolledares förståelse av skolutvecklingsprocessen. Karlstads universitet.

Scherp, H.-Å. (2003b). PBS - problembaserad skolutveckling: Ett vardagsnära perspektiv. Karlstads universitet.

 

Bok i ny tryckning:
Om du har läst en ny tryckning av en bok och vill visa när originalet skrevs kan du ta med båda årtalen i parentesen i texten:

I löpande text:

... (Foucault, 1961/2010).

I referenslistan :

Foucault, M. (2010). Vansinnets historia under den klassiska epoken. Arkiv förlag. (Originalet publicerat 1961)

 

Författare och annan upphovsman

För att bestämma vem du ska ange som författare, så kan du ställa dig frågan:
Vem är ansvarig för innehållet? Oftast är vem en person eller flera personer (författare eller redaktörer), men det kan också vara regeringar, föreningar, myndigheter, företag och så vidare. Är du osäker så kan du pröva att slå upp titeln i den nationella katalogen Libris och se om den finns där.

  • Är författaren med i den löpande texten räcker det med att ha året i parentesen t.ex. Andersson (2005) menar att…
  • När du hänvisar till flera referenser av samma författare anger du författarnamnet i parentesen och därefter årtalen med ett komma emellan (Andersson, 2000, 2005).
  • Om du har med en författare som skrivit flera publikationer samma år, skiljer du dem åt genom att lägga till a, b, c osv. efter året (Scherp, 2003a). Läs mer om detta under flikenTexthänvisning - Utgivningsår
  • Vill du referera till flera olika författare i samma parentes skiljer du dem åt genom semikolon (Andersson, 2005; Jonsson, 2001). De sorteras i alfabetisk ordning i parentesen.
  • Om författare med samma efternamn skrivit var sin publikation samma år skiljer du dem åt genom att ta med initialerna: (B. Andersson, 2009; K. Andersson, 2009).
  • I tabellen nedan ser du hur du ska använda m.fl. (eller et al.) när du hänvisar till din källa i texten. Hur det ska se ut beror på antalet författare och om det är första gången du hänvisar till den i texten.   

Sidhänvisning och citat

När du vill hänvisa till en specifik sida skriver du så här:

... (Bergman, 2005, s. 8). 

 

Om du exakt återger vad någon annan skrivit måste du alltid ange källa + sida.

Kortare citat (färre än 40 ord) skriver du i den löpande texten och sätter citationstecken runt om.

Exempel:
I sin avhandling skriver Andersson (2017, s. 47) att för att "engagemang ska uppstå krävs både lust, vilja och aktivitet."

 

Om citatet är längre (fler än 40 ord) gör du ett blockcitat som innebär att du bryter ut den citerade texten och lägger den i ett eget stycke med indrag. Minska även på radavstånd och textstorlek.

Exempel:

 

Observera att parentesen kommer efter punkten vid blockcitat.

Citera text från webbsida

När du i din text vill hänvisa eller citera text på en webbsida som saknar sidnumrering ska du underlätta för läsaren att hitta texten.  

Ange rubrik och/eller vilket stycke det gäller.  Ett exempel kan vara  Gymnasieskolans kursplaner. 

I parentesen i texten:

...(Skolverket, u.å., andra stycket under rubriken Ämnets syfte).

 

I referenslistan:

Skolverket. (u.å.). Historia [Kursplan]. https://bit.ly/2JQ5b6s


Titlar i den löpande texten

Ibland behöver du kanske av någon anledning ange titeln på till exempel en bok, ett bokkapitel eller en artikel i den löpande texten.

Böckers titlar skrivs kursivt till exempel Möte med andra ord. Bokkapitel och artiklars titlar skrivs däremot med citationstecken till exempel "Du tänker med tarmen".

Det gör man för att visa att ett bokkapitel och en artikel är en del av något större, det vill säga en del av en bok eller en del av en tidskrift.

Andrahandscitering

Du ska så långt som det är möjligt undvika andrahandscitering. Om du av någon anledning måste göra en andrahandscitering ska du alltid referera till andrahandskällan där du hämtat informationen, det vill säga till den publikation som du har läst.

I texten skriver du till exempel:

Bergman (1992, refererad till i Blom, 2008) visar i sin undersökning att…

I referenslistan anger du i det här fallet Bloms bok, det vill säga den bok som du själv har läst.