Gå till huvudinnehållet

Karlstads universitetsbibliotek - ämnesguider

Referenser enligt APA 7

Denna anpassade svenska manual bygger på Publication manual of the American Psychological Association (7 uppl.) samt https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/examples

Avhandlingar

Avhandlingar kan skrivas på olika sätt i referenslistan beroende på om den är tryckt eller elektronisk - se exemplen nedan.

Om du läst den elektroniska versionen av avhandlingen skriver du så här:

I löpande text:

Enligt Wentzel Persenius (2008) visar ...     eller     ... (Wentzel Persenius, 2008).

 

I referenslistan:

Wentzel Persenius, M. (2008).  Nutritional nursing care: Nurses' interactions with the patient, the team and the organization [Doktorsavhandling, Karlstads universitet]. DiVA. http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:37886/FULLTEXT01.pdf

 

Observera att universitetet här hamnar i hakparentesen.

 

Om avhandlingen endast finns i tryckt form skrivs referensen så här:

 

Om avhandlingen är utgiven i tryckt form på ett förlag skrivs referensen så här:

I referenslistan:

Hultqvist, A.  (1995). Legalitetsprincipen vid inkomstbeskattningen [Doktorsavhandling]. Juristförlaget.

 

Uppsatser

I löpande text:

Lindgren (2017) menar att...     eller      ... (Lindgren, 2017).  

I referenslistan:

Lindgren, T. (2017). Alla bär på en historia: Dyslexi, identitet och självuppfattning ur ett elevperspektiv [Examensarbete, Karlstads universitet]. DIVA. http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1111349/FULLTEXT01.pdf

 

Inlämningsuppgifter

Du kan inte använda dina egna texter från exempelvis en inlämningsuppgift eller hemtenta utan att citera och referera korrekt. Gör du det betraktas det som självplagiering.

I löpande text:

Karlsson (2018) menar att...     eller      ...(Karlsson, 2018).  

 

I referenslistan:

Karlsson, R. (2018). Förhållandet mellan studentaktiva, synkrona och asynkrona undervisningsformer [Opublicerat material]. Institutionen för pedagogiska studier, Karlstads universitet.