Gå till huvudinnehållet

Karlstads universitetsbibliotek - ämnesguider

Referenser enligt APA 7

Denna anpassade svenska manual bygger på Publication manual of the American Psychological Association (7 uppl.) samt https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/examples

Att skapa en referenslista

Första raden i varje referens börjar i marginalen medan övriga rader har ett indrag på 1,25 cm. Referenslistan sorteras alfabetiskt. Varje referens avslutas med en punkt (undantag är de referenser som slutar med en url eller doi).

Referenser

Broström, S., Johansson, I., Sandberg, A., & Frøkjær, T. (2014). Preschool teachers' view on learning in preschool in Sweden and Denmark. European Early Childhood Education Research Journal, 22(5), 590-603. https://doi.org/10.1080/1350293x.2012.746199

Claiborne, L., & Drewery, W. (2010). Human development: Family, place, culture. McGraw-Hill.

Doverborg, E., Pramling, N., & Pramling Samuelsson, I.  (2013). Att undervisa barn i förskolan. Liber.

och så vidare...

Sortering

Referenserna i referenslistan sorteras alfabetiskt. Om det är flera verk av en författare sortera på år (äldsta verket kommer först). Är det flera verk av en författare samma år sorterar du alfabetiskt på titeln med tillägget (2003a), (2003b) och så vidare. 

Referenser med en ensam författare sorteras före referenser där samma författare står först men det också finns flera författare. När två referenser med flera författare har samma förstaförfattare sorteras referenserna utifrån den andra författaren, om den också är densamma utifrån den tredje och så vidare.

Författare och annan upphovsman

För att bestämma vem du ska ange som författare, så kan du ställa dig frågan:
Vem är ansvarig för innehållet? Oftast är vem en person eller flera personer (författare eller redaktörer), men det kan också vara regeringar, föreningar, myndigheter, företag etc. Är du osäker så kan du pröva att slå upp titeln i den nationella katalogen Libris och se om den finns där.

I referenslistan skriver man ut upp till tjugo författare. Om författarna är fler än tjugo anges de nitton första och ... samt den sista.

Författarna skrivs i den ordning de anges i publikationen.

I referenslistan

Adlhoch, C., Mandakova, Z., Ethelberg, S., Epstein, J., Rimhanen-Finne, R., Figoni, J., Baylis, S. A., Faber, M., Mellou, K., Murphy, N., O'Gorman, J., Tosti, M. E., Ciccaglione, A. R., Hofhuis, A., Zaaijer, H., Lange, H., de Sousa, R., Avellon, A., Sundqvist, L., ... Ijaz, S. (2019). Standardising surveillance of hepatitis E virus infection in the EU/EEA: A review of national practices and suggestions for the way forward. Journal of Clinical Virology, 120, 63-67. https:// doi.org/10.1016/j.jcv.2019.09.005

 

Observera att när upphovsman och utgivare är densamma så utelämnas utgivaren, dvs. American Psychological Association upprepas inte i exemplet nedan.

I löpande text:

Första citeringen:

...(American Psychological Association [APA], 2011)

 

Följande citeringar:

... (APA, 2011).

 

I referenslistan:

 American Psychological Association. (2011). Dollars and sense: Talking to your children about the economy. http://www.apa.org/helpcenter/children-economy.aspx

Titlar

Allmänt om titlar i referenslistan

Titlar skrivs alltid med gemener förutom första bokstaven i huvudtiteln och första bokstaven i undertiteln som ska vara versala enligt principen Huvudtitel: Undertitel.

Exempel med en undertitel:
Omvårdnad i mångkulturella rum: Frågor om kultur, etik och reflektion

Exempel med två undertitlar:
Skolan: En arena för personlig utveckling: En inspirationsbok om hälsans betydelse för inlärning

 

Översättning av titlar

Om du vill översätta t ex en svensk titel till engelska sätter du översättningen direkt efter titeln inom hakparenteser. Den översatta titeln ska inte vara kursiv.

Utgivningsår

Är du osäker på vilket år en bok är utgiven kan du slå upp titeln i den nationella katalogen Libris.

Utgivningsår saknas:
Ibland saknar t ex webbsidor årtal. Skriv istället (u.å.) som betyder utan år. Skriver du på engelska skriver du (n.d.) som betyder no date.

Författare med flera publikationer samma år:
Lägg till en bokstav omedelbart efter årtalet för att skilja de olika referenserna från varandra (Scherp, 2003a), (Scherp, 2003b) osv. Det är titeln i alfabetisk ordning som styr vad som blir a,b osv.

I referenslistan sorterar du dem alfabetiskt utifrån titeln:

Scherp, H.-Å. (2003a). Lärares och skolledares förståelse av skolutvecklingsprocessen. Karlstads universitet.

Scherp, H.-Å. (2003b). PBS - problembaserad skolutveckling: Ett vardagsnära perspektiv. Karlstads universitet.

 

Bok i ny tryckning:
Om du har läst en ny tryckning av en bok och vill visa när originalet skrevs kan du ta med båda årtalen i parentesen i texten:

I löpande text:

... (Foucault, 1961/2010).

I referenslistan :

Foucault, M. (2010). Vansinnets historia under den klassiska epoken. Arkiv förlag. (Originalet publicerat 1961)

 

Ny upplaga

En del böcker omarbetas och ges ut i ny upplaga. Du ska ange upplagan från och med upplaga 2.

Olsson, S. (2009). Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola (3 uppl.). Studentlitteratur.


 

Förlag/Utgivare

Om det finns flera förlag ska du ta med alla i den ordning de anges i publikationen med semikolon emellan.

Gilford Press; Basic Books.

 

Observera att när upphovsman och utgivare är densamma så utelämnas utgivaren, dvs. American Psychological Association upprepas inte i exemplet nedan.

I löpande text:

Första citeringen:

...(American Psychological Association [APA], 2011)

 

Följande citeringar:

... (APA, 2011).

 

I referenslistan:

 American Psychological Association. (2011). Dollars and sense: Talking to your children about the economy. http://www.apa.org/helpcenter/children-economy.aspx

Observera att organisationens förkortning, i det här fallet APA, inte ska vara med i referenslistan. 

Länkar

Länkar kan skrivas som hyperlänk (blå och understrukna) eller som vanlig text.