Gå till huvudinnehållet

Karlstads universitetsbibliotek - ämnesguider

Referenser enligt APA 7

Denna anpassade svenska manual bygger på Publication manual of the American Psychological Association (7 uppl.) samt https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/examples

Allmänt om lagar och offentliga publikationer

Lagar, förordningar, föreskrifter och förarbeten ges ut av regering och riksdag. Att referera till den här typen av publikationer skiljer sig från hur man refererar till annan litteratur. De finns i både tryckt och elektroniskt format och du väljer själv om du vill lägga till en länk till den elektroniska versionen i referensen.

APA-stilen har inga regler för hur referenser till lagar och offentligt tryck ska skrivas utan hänvisar till respektive lands praxis.

Lagar

Enligt svensk juridisk tradition brukar man hänvisa till svenska lagar och förordningar i löpande text och inte ta med dem i referenslistan. Men i denna APA-manual tas de med i referenslistan för att underlätta för läsaren och för tydlighetens skull.

Svenska lagar och förordningar publiceras i Svensk författningssamling (SFS). Varje lag får ett SFS-nummer som består av årtal och löpnummer.

I texten:

I skollagen (SFS 2010:800, 1 kap. 8 §) står det...     eller     ... (SFS 2010:800, 1 kap. 8 §).

 

I referenslistan:

SFS 2010:800. Skollag. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800

 

 

Propositioner

I löpande text:

I propositionen En förnyad lärarutbildning (Prop.1999/2000:135) kan man läsa...

 

I referenslistan:

Prop.1999/2000:135. En förnyad lärarutbildning. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/en-fornyad-lararutbildning_GN03135

 

 

SOU och Ds

SOU

I löpande text:

I den statliga utredningen Rapportera, anmäla och avhjälpa missförhållanden: För barns och elevers bästa (SOU 2011:33) framkommer att...

 

I referenslistan:

 

Ds

I löpande text:

I utredningen Registerkontroll inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg (Ds 2004:42) framkommer att...

 

I referenslistan:

 

 

Kommittédirektiv

I löpande text:

... (Kommittédirektiv 2019:41)

 

I referenslistan:

Kommittédirektiv 2019:41. Översyn av strandskyddet. https://www.regeringen.se/4adac9/contentassets/f547ab3daa5f42a 882464558bc86fe13/oversyn-av-strandskyddet-dir.-201941

 

Exempel på referenser till fler offentliga publikationer

Ekobrottsmyndigheten. (2021, 24 november). Yttrande angående Skärpta straff för brott i kriminella nätverk (SOU 2021:68). https://www.ekobrottsmyndigheten.se/wp-content/uploads/2021/11/2021-582.pdf

Finansdepartementet. (2016, 4 februari). Uppdrag till Statskontoret om statlig styrning av offentlig sektor. Regeringen. https://www.regeringen.se/contentassets/
50ac0735e168448486a299b2ea311c84/
uppdrag-till-statskontoret-om-statlig-styrning-av-offentlig-sektor

Lagrådets yttrande. (2017, 21 december). Det straffrättsliga skyddet mot människohandel och människoexploatering. https://www.lagradet.se/wp-content/uploads/lagradet-attachments/Det%20straffrattsliga%20skyddet%20mot% 20manniskohandel%20och%20manniskoexploatering.pdf

Migrationsverket. (2018, 13 november). Yttrande över betänkandet Ett ordnat mottagande – gemensamt ansvar för snabb etablering eller återvändande (SOU 2018:22). https://www.migrationsverket.se/download/18.1ef19f6
e163f45d340a470b/1542109105323/SOU%202018-22-Mottagandeutredningen-yttrande%20MIV.pdf

Motion 2015/2016:279. En likvärdig skola. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/en-likvardig-skola_H302279

Regeringens skrivelse 2017/18:146. Politiken för global utveckling i genomförandet av Agenda 2030. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/skrivelse/politiken-for-global-utveckling-i-genomforandet_H503146

Riksdagens protokoll 2013/14:33. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/protokoll/riksdagens-protokoll-20131433-fredagen-den-22_H10933/html

Riksdagsskrivelse 2016/17:169. https://data.riksdagen.se/fil/873E5C7A-2860-4A7C-9B81-D0434C5256A0

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2019/20:SfU19. Pensioner. https://data.riksdagen.se/fil/6C7320B6-73E3-4FAE-BB2A-97C586B76CA5

Utbildningsutskottet. (2016). Digitalisering i skolan: Dess påverkan på kvalitet, likvärdighet och resultat i utbildningen. Sveriges riksdag. https://data.riksdagen.se/fil/24B42258-6038-470F-80C6-F5CE149F401B

Utbildningsutskottets yttrande 2012/13:UbU4y. Ny bibliotekslag. https://data.riksdagen.se/fil/35BCD64D-9E91-45D6-AEF1-2B5AECDF1404