Gå till huvudinnehållet

Karlstads universitetsbibliotek - ämnesguider

Referenser enligt APA 7

Denna anpassade svenska manual bygger på Publication manual of the American Psychological Association (7 uppl.) samt https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/examples

Allmänt om rättsfall

Exemplen nedan utgår från svensk praxis utifrån domslut i de olika rättsinstanserna. Målen kan dels vara beskrivna i publicerad form i t ex Nytt Juridiskt Arkiv (NJA) eller Regeringsrättens årsbok (RÅ), dels i opublicerad form i till exempel databasen Juno eller på www.domstol.se (exempelvis Högsta domstolen mål nr B 1049/17). I det senare fallet bör meddelandedatumet vara med.

Rättsfall och avgöranden

Högsta domstolen

NJA 2008 s.470.
Högsta domstolens beslut 2011-12-20 i mål Ö 318-11.
Högsta domstolens dom 2011-12-06 mål B 2521-11.

Högsta förvaltningsdomstolen/Regeringsrätten

RÅ 1997 ref. 6.
RÅ 1997 not. 5.
Högsta förvaltningsdomstolen 2014 ref. 4.
Högsta förvaltningsdomstolen 2014 not. 10.


Hovrätterna

RH 2015:5.
Svea hovrätt beslut, 2016-04-05, mål ÖH 6216-15.

Kammarrätterna

Kammarrätten i Göteborg, dom 2012-01-02, mål 6501-1.
Kammarrätten i Jönköping, dom  2009-01-09, mål 2009-01-09.


Tingsrätterna

Huddinge tingsrätt, dom 2000-04-1, mål B 4073-99.
Stockholms tingsrätt, dom 2013-07-23, mål B 4952-13.

Förvaltningsrätterna

Förvaltningsrätten i Karlstad, dom 2016-02-05, mål 4335-4336-15.


Arbetsdomstolen

AD 2019 nr 53.

 

Justitieombudsmannen

JO 2006/07 s. 127.
JO 2019/20 s. 298.
JO:s beslut dnr. 989-2018.
JO:s beslut dnr. 7300-2018.

Mark- och miljööverdomstolen

MÖD 2019:26.

 

Patent- och marknadsöverdomstolen
PMT 3491-16.