Gå till huvudinnehållet

Karlstads universitetsbibliotek - ämnesguider

Referenser enligt Harvard KAU

OBS! UPPDATERAS EJ! Manualen bygger på Pears, R. & Shields, G.J. (2016). Cite them right: the essential referencing guide. 10. uppl. Basingstoke: Palgrave Macmillan samt Högskolan i Borås. (2017). Guide till Harvardsystemet

EU-dokument

Lagstiftning från EU offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (EUT). EUT består av två olika serier. L-serien innehåller lagstiftning samt förordningar, direktiv och beslut men även en del annat. C-serien innehåller icke-bindande resolutioner, rekommendationer och yttranden, meddelanden från EU:s institutioner, byråer och organ samt olika typer av förberedande akter.

EU-fördrag

I löpande text:

I EU-fördraget (Fördraget om Europeiska unionen)...

I referenslistan:

Fördraget om Europeiska unionen (konsoliderad version). Europeiska unionens officiella tidning, C 202, 7 juni 2016, s. 13-46.


EU-förordning

I löpande text:

Europaparlamentets och rådets förordning ((EU) 2016/679) beskriver ingående...

I referenslistan:

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning. EUT L 119, 4.5.2016, s. 1–88.

EU-direktiv

I löpande text:

...enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (2011/24/EU).

I referenslistan:

Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/24/EU av den 9 mars 2011 om tillämpningen av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård. EUT L 88, 4.4.2011, 45–65.

EU-rekommendation

I löpande text:

I Europaparlamentets och rådets rekommendation  (2006/962/EG) beskriver...

I referenslistan:

Europaparlamentets och rådets rekommendation  2006/962/EG av den 18 december 2006 om nyckelkompetenser för livslångt lärande.EUT L 394, 10-18.