Gå till huvudinnehållet

Karlstads universitetsbibliotek - ämnesguider

Referenser enligt Harvard KAU

OBS! UPPDATERAS EJ! Manualen bygger på Pears, R. & Shields, G.J. (2016). Cite them right: the essential referencing guide. 10. uppl. Basingstoke: Palgrave Macmillan samt Högskolan i Borås. (2017). Guide till Harvardsystemet

Allmänt om referenslistan

Referenslistan ska innehålla referenser till allt material som använts i arbetet och sorteras i alfabetisk ordning. Notera  att  man  för  varje  referens  har  full  radlängd  på  första  raden  men  ett  indrag  på  cirka  1.5  cm  på  följande  rader  (så  kallat  hängande  indrag).

I referenslistan

Ingleby, E. (2018). Applied sociology for social work. Los Angeles: SAGE.

Johansson, S. (2017). Social omsorg i socialt arbete: grunder och fördjupningar. Malmö: Gleerups.

Vandaele, D., Rangarajan, D., Gemmel, P. & Lievens, A. (2007). How to govern business services exchanges: contractual and relational issues. International Journal of Management Reviews, 9(3), 237-258. doi: 10.1111/j.1468-2370.2007.00212.x

 

Författare och annan upphovsman

För att bestämma vem du ska ange som författare, så kan du ställa dig frågan : vem är ansvarig för innehållet? Oftast är vem en person eller flera personer, som kan vara författare eller redaktörer, men det kan också vara företag, myndigheter eller organisationer. Är du osäker på vem som är författare så kan du slå upp titeln i den nationella katalogen  Libris

Utgivningsår

Är du osäker när boken är utgiven kan du slå upp titeln i den nationella katalogen Libris.

Utgivningsår saknas
Ibland saknas årtal, skriv då (u.å.) som betyder utan år. Om du skriver på engelska skriver du (n.d.) som betyder no date.

Författare med flera publikationer samma år
En och samma författare kan ha två eller flera publikationer utgivna samma år. Då lägger du till a, b, c etc. omedelbart efter årtalet för att skilja de olika referenserna från varandra. I referenslistan sorterar du dem utifrån  titlarnas inbördes alfabetiska ordning.

I löpande text:

 Falkman (2001a) och Falkman (2001b)

 

I referenslistan:

Falkman, P. (2001a). Externredovisningens grunder. Lund: Studentlitteratur.

Falkman, P. (2001b). Redovisningens reglering. Lund: Studentlitteratur.


Bok i ny
tryckning

Om du vill referera til ett nytryck av en bok (ofta klassiska verk) och vill visa när originalet skrevs, kan du ta med båda årtalen i parentesen i texten. Referensen bör innehålla information om när originalet publicerades.

I löpande text:

(Popper 1960/2002)

 

I referenslistan:

Popper, K. (2002). Historicismens elände. Göteborg: Daidalos. (Originalet publicerat 1960).

Ny upplaga

Många böcker omarbetas och ges ut i nya upplagor. Från och med den 2:a upplagan skall du ha med uppgift om upplaga i referensen.

I referenslistan:

Kotler, P., Armstrong, G. & Parment, A. (2017). Marknadsföring: teori, strategi och praktik. 2. uppl. Harlow: Pearson.

Sortering

Referenserna i referenslistan sorteras alfabetiskt. Om det är flera verk av en författare sorteras de kronologiskt (äldsta verket kommer först). Är det flera verk av en författare samma år sorterar du alfabetiskt på titeln med tillägget (2003a), (2003b) ooch så vidare.

Översättning av titlar

Om du vill översätta t.ex. en svensk titel till engelska sätter du översättningen direkt efter titeln inom hakparenteser.