Gå till huvudinnehållet

Karlstads universitetsbibliotek - ämnesguider

Referenser enligt Harvard KAU

OBS! UPPDATERAS EJ! Manualen bygger på Pears, R. & Shields, G.J. (2016). Cite them right: the essential referencing guide. 10. uppl. Basingstoke: Palgrave Macmillan samt Högskolan i Borås. (2017). Guide till Harvardsystemet

Allmänt om lagar och offentliga publikationer

Lagar, förordningar, föreskrifter, förarbeten och domstolarnas rättspraxis ges ut av regering och riksdag. Att referera till den här typen av publikationer skiljer sig från hur man refererar till annan litteratur. De finns i både tryckt och elektroniskt format och du väljer själv om du vill lägga till en länk till den elektroniska versionen i referensen.

Lagar

                                                     

I löpande text:

I 1 kap. 8 § Skollagen (SFS 2010:800) står det... eller (SFS 201:800, kap. 1  § 8 ).

I referenslistan:

SFS 2010:800. Skollag.

Propositioner

I löpande text:

Enligt propositionen Patientsäkerhet och tillsyn  (Proposition 20019/10:210) ...

I  referenslistan:

Proposition 2009/10:210. Patientsäkerhet och tillsyn.
 

SOU och Ds

I löpande text:

... som  utredningen (SOU 2001:63) visar.

I referenslistan:

 SOU 2001:63. Offentliga Sverige på nätet: delbetänkande. Stockholm: Fritzes offentliga publikationer.

 

Ds

I löpande text:

... såsom beskrivs i utredningen (Ds 2008:6).

I referenslistan:

 Ds 2008:6. Sveriges antangande av rambeslut om kampen mot organiserad brottslighet. Stockholm: Justititedepartementet.

Kommittédirektiv

I löpande text:

...(Kommittédirektiv 2019:41)...

I referenslistan:

Kommittédirektiv 2019:41. Översyn av strandskyddet.

Exempel på referenser till fler offentliga publikationer

Ekobrottsmyndigheten 2015-09-14. Yttrande över departementspromemorian Ett ändamålsenligt minoritetsskydd (Ds 2015:25).

Lagrådets yttrande 2017-12-21. Det straffrättsliga skyddet mot människohandel och människoexploatering.

Migrationsverket 2018-11-13. Yttrande över betänkandet Ett ordnat mottagande – gemensamt ansvar för snabb etablering eller återvändande (SOU 2018:22).

Motion 2015/16:279. En likvärdig skola.

Regeringens skrivelse 2017/18:146. Politiken för global utveckling i genomförandet av Agenda 2030.

Riksdagens protokoll 2013/14:33. Fredagen den 22 november.

Riksdagsskrivelse 2016/17:169.

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2019/20:SfU19. Pensioner.

Utbildningsutskottets yttrande 2012/13:UbU4y. Ny bibliotekslag.