Gå till huvudinnehållet

Karlstads universitetsbibliotek - ämnesguider

Referenser enligt Harvard KAU

OBS! UPPDATERAS EJ! Manualen bygger på Pears, R. & Shields, G.J. (2016). Cite them right: the essential referencing guide. 10. uppl. Basingstoke: Palgrave Macmillan samt Högskolan i Borås. (2017). Guide till Harvardsystemet

Avhandlingar

I löpande text:

(Nordin 2015)

 

I referenslistan

 Nordin, A. (2015). Patient safety culture in hospital settings: measurements, health care staff perceptions and suggestions for improvement. Diss. Karlstad: Karlstads universitet.

 

Om du läst den elektroniska versionen av avhandlingen lägger du till hämtadressen och hämtdatum sist i referensen.

Uppsatser

I löpande text:

(Högberg & Karlsson 2016)


I referenslistan

Högberg, J. & Karlsson, L. (2016). Sjuksköterskors attityder till patienter med psykisk ohälsa i somatisk vård: en litteraturstudie. Kandidatuppsats. Karlstad: Karlstads universitet. http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:922886/FULLTEXT01.pdf [2018-01-16]

Inlämningsuppgifter

Du kan inte använda dina egna texter från exempelvis en inlämningsuppgift eller hemtenta utan att citera och referera korrekt. Gör du det betraktas det som självplagiering.

I löpande text:

Karlsson (2018) menar att...     eller      ...(Karlsson 2018).  

 

I referenslistan:

Karlsson, R. (2018). Förhållandet mellan studentaktiva, synkrona och asynkrona undervisningsformer (AUPU2). Karlstads universitet: Opublicerat material.

 Ange kurskod eller kursens namn i parentesen.