Gå till huvudinnehållet

Karlstads universitetsbibliotek - ämnesguider

Vancouver - en referensguide från Karlstads universitetsbibliotek

Avhandlingar

Om du läst den elektroniska versionen av avhandlingen kan du lägga till hämtdatum och hämtadressen sist i referensen. Om du har läst den på papper, blir det bara År i slutet.

Mall:

Efternamn AA. Titel [doktorsavhandling/dissertation/licentiatuppsats/licentiate thesis på Internet/on the Internet]. Förlagsort: Förlag; År [citerad datum/cited date]. Hämtad från/Available from: URL

I löpande text:

[24]

 

I referenslistan

[24] Nordin A. Patient safety culture in hospital settings: measurements, health care staff perceptions and suggestions for improvement [avhandling elektronisk]. Karlstad: Karlstads universitet; 2015 [citerad 2018-01-05]. Hämtad från http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:797084/FULLTEXT01.pdf

Uppsatser

Om du läst den elektroniska versionen av uppsatsen kan du lägga till hämtdatum och hämtadressen sist i referensen. Om du har läst den på papper, blir det bara År i slutet.

Mall:

Efternamn AA. Titel [degree project/examensarbete/masteruppsats/master's thesis på Internet/on the Internet]. Ort: Universitet; År [citerad datum/cited date]. Hämtad från/Available from: URL

I löpande text:

[25]


I referenslistan

[25] Högberg J, Karlsson L. Sjuksköterskors attityder till patienter med psykisk ohälsa i somatisk vård: en litteraturstudie. [Kandidatuppsats Elektronisk]. Karlstad: Karlstads universitet; 2016 [citerad 2018-01-05]. Hämtad från http://kau.diva-portal.org/smash/get/diva2:922886/FULLTEXT01.pdf