Gå till huvudinnehållet

Karlstads universitetsbibliotek - ämnesguider

Vancouver - en referensguide från Karlstads universitetsbibliotek

Välkommen

Att skriva referenser enligt Vancouver

Vancouver används ofta inom tekniska ämnen. Vancouver är ett system där varje referens i texten enbart antyds med en siffra inom hakparentes och referenserna i källförteckningen ordnas i den ordning som de först hänvisas till i texten.

Vancouver använder siffror som identifikation i texten, medan de andra system har namn och år som identifiering.

När du använder Zotero, ska du välja Elsevier-Vancouver stil i Word. Den stilen motsvarar bäst den som accepteras på KaU.

Beteckningarna som används i referenserna (till exempel redaktör, kapitel, upplaga) styrs av det egna arbetets språk och inte det språk respektive referens är skriven på.

Allmänt om referencer i Vancouver

  • I texten anges referenserna med siffror inom hakparentes. Referenserna numreras löpande och referenslistan ställs upp i samma nummerordning.
  • Referenserna placeras i anslutning till det påstående de gäller. Om de står sist i en mening placeras de före punkten.
  • När samma referens återkommer i texten används samma siffra som första gången referensen användes. I referenslistan förekommer varje referens endast en gång.
  • Om ett helt stycke eller flera påståenden i följd har samma källa kan man visa detta i texten och ange referensen bara en gång.
  • Om man vill ange flera referenser för samma påstående placerar man dem i samma hakparentes: [3, 4]
  • Mellan siffrorna anges ett kommatecken och ett mellanslag. Om fler än två referenser som kommer i nummerföljd används anges istället ett bindestreck mellan: [3, 7-9]
  • Om du vill kan du använda författaren i din text. Använd författarens efternamn. Infoga ändå referensen som en siffra inom parentes: ... enligt Svensson [17] finns det...
  • För referenser med flera författare skrivs bara den första författaren ut i texten, följt av et al.
  • Om du citerar ska du ange sidnummer. Sidnumret placeras i samma hakparentes som referensen: [17, s.56]
  • Använd förkortningen s. om du skriver på svenska och p. om du skriver på engelska