Gå till huvudinnehållet

Karlstads universitetsbibliotek - ämnesguider

Referenser enligt APA 6 (OBS: uppdateras inte längre)

Denna anpassade svenska manual bygger på Publication manual of the American Psychological Association (6 uppl.) samt APA Style Blog http://blog.apastyle.org/

EU-dokument

Lagstiftning från EU offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (EUT). EUT består av två olika serier. L-serien innehåller lagstiftning samt förordningar, direktiv och beslut, men även en del annat. C-serien innehåller icke-bindande resolutioner, rekommendationer och yttranden, meddelanden från EU:s institutioner, byråer och organ samt olika typer av förberedande akter.

EU-fördrag

I löpande text:

I EU-fördraget (Fördraget om Europeiska unionen)...

I referenslistan:

Fördraget om Europeiska unionen (konsoliderad version). Europeiska unionens officiella tidning, C 202, 7 juni 2016, s. 13-46. Hämtad från https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/ALL/?uri=OJ:C:2016:202:TOC

EU-direktiv

I löpande text:

I Europaparlamentets och rådets direktiv (2005/36/EG)...

 

I referenslistan:

Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer.  Europeiska Unionens Officiella Tidning, L 255, 22–142. Hämtad från http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1516884403481&uri=CELEX:32005L0036

EU-förordning

I löpande text:

I Europaparlamentets och rådets förordning ((EU) 2017/1601)...

I referenslistan:

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1601 av den 26 september 2017 om inrättande av Europeiska fonden för hållbar utveckling (EFHU), EFHU-garantin och EFHU-garantifonden. Europeiska Unionens Officiella Tidning, L 249, 1-16. Hämtad från http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1601&qid=1516885118242&from=SV

EU-rekommendation

I löpande text:

I Europaparlamentets och rådets rekommendation (2006/962/EG) ...

I referenslistan:

Europaparlamentets och rådets rekommendation 2006/962/EG av den 18 december 2006 om nyckelkompetenser för livslångt lärande. Europeiska Unionens Officiella Tidning, L 394, 10-18. Hämtad från http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=LEGISSUM:c11090