Gå till huvudinnehållet

Karlstads universitetsbibliotek - ämnesguider

Referenser enligt APA 6 (OBS: uppdateras inte längre)

Denna anpassade svenska manual bygger på Publication manual of the American Psychological Association (6 uppl.) samt APA Style Blog http://blog.apastyle.org/

Avhandlingar

Avhandlingar kan skrivas på två olika sätt i referenslistan - se exemplen nedan.

I löpande text:

Enligt Löfdahl (2002) visar ...     eller     ... (Löfdahl, 2002).

I referenslistan:

Löfdahl, A. (2002). Förskolebarns lek: En arena för kulturellt och socialt meningsskapande (Doktorsavhandling). Karlstad: Karlstads universitet.

eller

Löfdahl, A. (2002).  Förskolebarns lek: En arena för kulturellt och socialt meningsskapande. Doktorsavhandling, Karlstad: Karlstads universitet.

 

Om du läst den elektroniska versionen av avhandlingen kan du lägga till Hämtad från samt hämtadressen sist i referensen. Läs mer om detta under fliken Webbsidor.

Uppsatser

I löpande text:

Lindgren (2017) menar att...     eller      ... (Lindgren, 2017).  

I referenslistan:

Lindgren, T. (2017). Alla bär på en historia: Dyslexi, identitet och självuppfattning ur ett elevperspektiv. Examensarbete, Karlstad: Karlstads universitet. Hämtad från http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1111349/FULLTEXT01.pdf

 

Inlämningsuppgifter

Du kan inte använda dina egna texter från exempelvis en inlämningsuppgift eller hemtenta utan att citera och referera korrekt. Gör du det betraktas det som självplagiering.

I löpande text:

Karlsson (2018) menar att...     eller      ...(Karlsson, 2018).  

 

I referenslistan:

Karlsson, R. (2018). Förhållandet mellan studentaktiva, synkrona och asynkrona undervisningsformer (AUPU2). Karlstads universitet: Opublicerat material.

 Ange kurskod eller kursens namn i parentesen.