Gå till huvudinnehållet

Karlstads universitetsbibliotek - ämnesguider

Referenser enligt APA 6 (OBS: uppdateras inte längre)

Denna anpassade svenska manual bygger på Publication manual of the American Psychological Association (6 uppl.) samt APA Style Blog http://blog.apastyle.org/

Allmänt om lagar och offentliga publikationer

Lagar, förordningar, föreskrifter, förarbeten och domstolarnas rättspraxis ges ut av regering och riksdag. Att referera till den här typen av publikationer skiljer sig från hur man refererar till annan litteratur. De finns i både tryckt och elektroniskt format och du väljer själv om du vill lägga till en länk till den elektroniska versionen i referensen.

Lagar

Svenska lagar och förordningar publiceras i Svensk författningssamling (SFS). Varje lag får ett SFS-nummer som består av årtal och löpnummer. Du kan välja att skriva referensen till en SFS på två olika sätt (se nedan).

I löpande text:

I skollagen (SFS 2010:800, kap. 1  § 8) står det...     eller     ... (SFS 2010:800kap. 1  § 8).

 

I referenslistan:

SFS 2010:800. Skollag.

 

Du kan också skriva referensen så här om du vill:

SFS 2010:800. Skollag. Stockholm: Utbildningsdepartementet.

 

Propositioner

I löpande text:

I propositionen En förnyad lärarutbildning (Proposition 1999/2000:135) kan man läsa...

 

I referenslistan:

Proposition 1999/2000:135. En förnyad lärarutbildning.

 

 

SOU och Ds

SOU

I löpande text:

I den statliga utredningen Rapportera, anmäla och avhjälpa missförhållanden: För barns och elevers bästa (SOU 2011:33) framkommer att...

 

I referenslistan:

SOU 2011:33. Rapportera, anmäla och avhjälpa missförhållanden: För barns och elevers bästa. Stockholm: Fritze.

 

 

Ds

I löpande text:

I utredningen Registerkontroll inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg (Ds 2004:42) framkommer att...

 

I referenslistan:

Ds 2004:42. Registerkontroll inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Stockholm: Utbildningsdepartementet.

 

Kommittédirektiv

I löpande text:

... (Kommittédirektiv 2019:41)

 

I referenslistan:

Kommittédirektiv 2019:41. Översyn av strandskyddet.

 

Exempel på referenser till fler offentliga publikationer

Ekobrottsmyndigheten 2015-09-14. Yttrande över departementspromemorian Ett ändamålsenligt minoritetsskydd (Ds 2015:25).

Lagrådets yttrande 2017-12-21. Det straffrättsliga skyddet mot människohandel och människoexploatering.

Migrationsverket 2018-11-13. Yttrande över betänkandet Ett ordnat mottagande – gemensamt ansvar för snabb etablering eller återvändande (SOU 2018:22).

Motion 2015/2016:279. En likvärdig skola.

Regeringens skrivelse 2017/18:146. Politiken för global utveckling i genomförandet av Agenda 2030.

Riksdagens protokoll 2013/14:33. Fredagen den 22 november.

Riksdagsskrivelse 2016/17:169.

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2019/20:SfU19. Pensioner.

Utbildningsutskottets yttrande 2012/13:UbU4y. Ny bibliotekslag.