Gå till huvudinnehållet

Karlstads universitetsbibliotek - ämnesguider

Referenser enligt Oxford

EU-dokument

Grundfördrag

Förordning

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning. (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1–88)

Direktiv 

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/1972 av den 11 december 2018 om inrättande av en europeisk kodex för elektronisk kommunikation (EUT L 321/36, 17.12.2018, s. 36–214)

Europeiska kommissionen

Europeiska kommissionen, Grönbok: Att bygga en kapitalmarknadsunion, COM (2015) 63 final, 18.2.2015

 

Europeiska kommissionen. Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén - Intensifiera EU:s insatser för att skydda och återställa världens skogar, COM (2019) 352 final av den 23 juli 2019

 

Europeiska kommissionen, Förslag till Europaparlamentets och Rådets direktiv om underlättande av gränsöverskridande informationsutbyte om trafiksäkerhetsrelaterade brott, COM (2014) 476 final av den 18 juli 2014

 

EU-institutioners rapporter, briefings

Radjenovic, A. , Reform of the Dublin system. European Parliamentary Research Service, Briefing, 1 March 2019. https://www.europarl.europa.eu/RegData/
etudes/BRIE/2016/586639/EPRS_BRI%282016%29586639_EN.pdf

 

Alston, P., Climate change and poverty : report of the Special Rapporteur on Extreme Poverty and Human Rights, Report presented to the UN Human Rights Council Forty-first session, 24 June–12 July, A/HRC/41/39. https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Poverty/A_HRC_41_39.pdf

 

För motsvarande referens i fotnoten, se här.    

EU - Rättsfall

Europeiska unionens domstol (EU-domstolen)

Domstolens dom av den 11 mars 2021, Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial, mot Skatteverket, C-812/19, ECLI:EU:C:2021:196
Domstolens dom av den 23 oktober 1997, Brottmålet mot Harry Franzén, C-189/95, ECLI:EU:C:1997:504

 

Europadomstolen (Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna)

R.H. v. Sweden, nr. 4601/14, dom meddelad 10 september 2015
S., V. and A. v. Denmark, nr. 35553/12, 36678/12 och 36711/12, dom meddelad 22 oktober 2018

 

För motsvarande referens i fotnoten, se här.