Gå till huvudinnehållet

Karlstads universitetsbibliotek - ämnesguider

Referenser enligt Oxford

Om fotnoter

Var sätts fotnoterna?

När du avser att ange en källa för ett helt stycke sätter du fotnoten direkt efter det stycket:

Gåvomottagaren ska ha insett eller bort inse både att gåvan föranlett väsentlig
minskning av boet och att vederlag för gåvan inte skulle kunna utgå ur boet.1

 

När du avser att ange källa för en mening sätts fotnoten omedelbart efter meningen, utan mellanslag mellan punkt och not:

I analogi med detta förbud får ställföreträdaren inte för huvudmannens räkning avstå från belopp som utfaller på grund av ett förmånstagarförordnande i försäkring.2 Inte heller får ställföreträdaren för sin huvudmans räkning godkänna ett testamente.3
 

Syftar fotnoten på ett enskilt ord, t.ex. ett begrepp, sätts noten direkt efter ordet:

  … medan det i tvistemål brukar betecknas som styrkt40 eller visat41 vilket …

 

Vid endast en hänvisning till ett stycke med flera meningar kan det vara svårt för läsaren att avgöra om fotnoten avser den sista meningen eller hela stycket. Därför bör du sträva efter att utforma stycket på ett sätt som, tillsammans med fotnotssiffran, tydligt visar att noten avser hela stycket. För tydlighetens skull kan du exempelvis redan i första meningen av stycket ange källan (t.ex. författarens efternamn, propositionens nummer eller rättsfallets beteckning). Sedan är det viktigt att använda ett klart referensspråk genom hela stycket. Om det ändå är oklart om noten avser den sista meningen eller hela stycket är det alltid bättre att göra några extra hänvisningar.

Författningar

Hänvisning till författning eller fördrag görs normalt i löpande text och inte i fotnoter.

Första gången en författning omnämns bör hela beteckningen och det ursprungliga SFS-numret anges.

Förslaget grundades på den s.k. sundhetsregeln i 6 kap. 4 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse…
Enligt 1 kap. 1 § lagen (1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats m.m…

 

Om du ska hänvisa till samma lagtext igen och lagen i fråga har en vedertagen förkortning kan du introducera den i samband med att du omnämner lagen för första gången, för att sedan övergå till förkortningen:

I lagen (1994:260) om offentlig anställning (LOA) anges att…
....enligt LOA...

Vid hänvisningar till balkar och grundlagar kan man använda förkortningen utan SFS-nummer redan första gången, t.ex. RF, RB osv.

Vid första omnämnandet av EU-fördrag skrivs fördragens hela titlar ut. Vid omnämnande därefter skrivs endast förkortningen ut, t.ex. FEU.

…vad gäller fördraget om Europeiska unionen (FEU).

Kort om begynnelsebokstav

Namn på lagar och andra författningar skrivs med liten begynnelsebokstav:

...lagen om anställningsskydd, rättegångsbalken, regeringsformen.

Även namn eller beteckningar på EU:s grundfördrag, förordningar, direktiv, beslut inleds med liten bokstav:

...fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, barnkonventionen.

Däremot, om titeln inleds med ett egennamn får den stor begynnelsebokstav:

Lissabonfördraget, Luganokonventionen.

Sidhänvisning

Sidhänvisningar anges normalt när vi refererar och alltid när vi citerar. Det förekommer även hänvisningar utan sidangivelse. I det senare fallet betyder det alltid att man hänvisar till hela verket.

Om hänvisningen avser fler än en sida i texten, kan förkortningarna ”f.” användas, vilket betyder två efter varandra följande sidor. Du kan även välja att skriva ut sidorna:

11 Hellner, Rättsteori s. 25 f. eller 11 Hellner, Rättsteori s. 25–26.


Om hänvisningen gäller flera efter varandra följande sidor används
förkortningen ”ff.” (flera följande sidor).

12 Hellner, Rättsteori s. 25 ff. eller 12 Hellner, Rättsteori s. 25–28.
 
Observera att du mellan sidnumren infogar ett tankstreck (–), inte ett bindestreck (-). 

Förkortningar i noter

Några förkortningar som är vanliga i källhänvisningar:

  • a.a. – anfört arbete. Det används när samma källa (bok eller artikel) åberopats i föregående källhänvisning.
  • a.a. s. – är en förkortning för “anfört arbete sidan”.
  • f. – fortsättning nästa sida (avser att även efterföljande sida är aktuell).
  • ff. – fortsättning på efterföljande sidor (max fem).
  • fig. – figur.
  • m.fl. – med flera, förkortas även et al.
  • red. – redaktör, engelskans editor förkortas ed.
  • rev. – reviderad, ändrad.
  • s. – sida, sidor.
  • u.å. – utan år (används om årtal på utgåvan saknas).

Markörer

Den vanligaste typen av hänvisning till en källa innefattar endast information om var uppgiften är hämtad ifrån, exempelvis 18 Asp, Bokföringsbrott och legalitet s. 2. Det finns dock ett antal markörer att använda innan hänvisningen i noten, så som: 

Se = direkt stöd för påståendet.
Se dock/se däremot = klart motsätter påståendet.
Jfr = ett kompletterande och intressant resonemang.
Jfr dock = en annan mening än den som framförs av uppsatsförfattaren.

Förkortad form eller ej?

De exempel på referenser i fotnoter som presenteras här nedan är i förkortad form gentemot den fullständiga referensen som förekommer i källförteckningen. Om ditt arbete av någon anledning inte har en källförteckning så ska du alltid ange källan i fullständigt format första gången du hänvisar till den för att sedan övergå till förkortade referenser. 

Offentligt tryck i en fotnot

Prop. = proposition, SOU = Statens offentliga utredningar, Ds = Departementsserien, Dir. = Kommittédirektiv, Skr. = Skrivelser, Bet. = Betänkanden.

32 Prop. 2006/07:13 s. 103.
33 Bet. 2019/20:SkU13 s. 4.
34 SOU 1984:61 s. 97.

 

För motsvarande referens i källförteckningen, se här.

Rättsfall i en fotnot

11 NJA 1994 s. 256.
12 Kammarrätten i Jönköping, dom 2012-12-16, mål 2911-10.
13 Stockholms tingsrätt, dom 2009-08-31, mål B 3870-09.

 

Om en dom har punktade stycken kan du hänvisa direkt till dessa: 

16 NJA 2022 s. 1136, p. 15.
17 HFD 2022 ref. 28, p. 16.

 

Om en dom saknar punktade stycken kan du istället hänvisa till en specifik sida: 

14 NJA 1994 s. 256, på s. 257.
15 RÅ 1994 ref. 2, på s. 43.

 

För motsvarande referens i källförteckningen, se här

Litteratur i en fotnot

Kategorin litteratur omfattar publikationer i form av böcker, tidskriftsartiklar, antologier (festskrifter), lagkommentarer m.m., helst med juridisk inriktning.

Vid snarlika referenser tar man med så mycket information som krävs för att skilja dem åt. 

Referens till artikel: 

18 Asp, Bokföringsbrott och legalitet s. 2.

 

Referens till bok: 

  20 Hellner, Rättsteori s. 32.

 

Referens till antologi: 

Jonsson Cornell & Marcusson, Den akademiska friheten s. 194.  

 

För motsvarande referens i källförteckningen, se här.  

Lagkommentarer i en fotnot

Referens till lagkommentar, Norsteds juridik: 

22 Dahlberg, Saldén-Enérus, Tivéus och Andersson, kommentaren till 1 kap. 3 § inkomstskattelagen (1999:1229).

 

Referens till lagkommentar, Lexino och Karnov: 

12 Clevesköld, kommentaren till 6 kap. 4 § socialtjänstlagen (2001:43).

13 Asp, kommentaren till 2 kap. 6 § brottsbalken (1962:700). 

 

För motsvarande referens i källförteckningen, se här

EU-dokument i en fotnot

Referens till förordning: 

24 Förordning (EU) 2016/679 s. 45–48.

 

Referens till rättsfall, EU-domstolen:

32 C-812/19.

 

Om du önskar hänvisa till en specifik punkt i domen: 

34 C-629/22 p. 21.

 

Referens till rättsfall, Europadomstolen: 

35 S.A.S. mot FRANKRIKE, nr 43835/11, dom meddelad 1 juli 2014.

 

För motsvarande referens i källförteckningen, se här

Elektroniska källor i en fotnot

Referens till elektronisk källa:  

Vetenskapsrådet, 2023-05-08.

 

För motsvarande referens i källförteckningen, se här.