Gå till huvudinnehållet

Karlstads universitetsbibliotek - ämnesguider

Högskolepedagogik

Urval av tidskrifter

Här finns ett urval av tidskrifter. Via länkarna hamnar du i universitetsbibliotekets tidskriftslista där det finns flera alternativa länkar.

I blocken nedan finns utökad information om några artiklar i dessa tidskrifter.

Generellt om högre utbildning

van Ameijde, J., Weller, M. & Cross, S. (2016) Designing for Student Retention, The ICEBERG model and key design tips. Institute of Educational Technology, The Open University

Biggs, J. (2012) What the students does: teaching for enhanced learning. Higher Education Research and Development, 31(1), s. 35-55

Kember, D. Ho, A. och Hong, C. (2008) The importance of establishing relevance in motivating student learning, Active Learning in Higher Education, 9(3), s. 249–263

Krathwohl, D. R. (2002) A revision of Bloom’s Taxonomy, Theory Into Practice. 41(4), s. 212-218

Leijon, M. (2016). Space as designs for and in learning: investigating the interplay between space, interaction and learning sequences in higher education. Visual Communication, vol. 15 (1), s. 93-124.

Nicol et al, (2014) Rethinking feedback practices in higher education: a peer review perspective,

Ryan, R., & Deci, E. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. American Psychologist, 55:1, 68–78.

Whetten, D.A. (2007). Principles of Effective Course Design: What I Wish I Had Known About Learning-Centered Teaching 30 Years Ago. Journal of Management Education, 31, s. 339-357

Examination

Ekecrantz, S. (2007) Målrelaterade betyg. Att arbeta med betygskriterier och bedömning i sju grader. UPC-rapport 2007:1. Universitetspedagogiskt centrum, Stockholms universitet

Herjevik, M (2017) Rättssäker examination. Tredje upplagan. Universitetskanslersämbetet, Stockholm

Johansson, M. (2014) Högskolepedagogik och examination - universitetsläraruppdragets janusansikte, CUL-rapport nr 19, Linköpings universitet

Sadler, D. R. (2005). Interpretations of criteria-based assessment and grading in higher education. Assessment & Evaluation in Higher Education, 30(2), s. 175-194

Moon, J. (2004). Linking levels, learning outcomes and assessment criteria.

Återkoppling

Black, P. & Wiliam, D. (2009). Developing the theory of formative assessment. Educational Assessment, Evaluation and Accountability, 21, s. 5-31

Evans, C. (2013) Making Sense of Assessment Feedback in Higher Education. Review of Educational Research, 83(1) s. 70-120

Evans, J., Jordan, S., & Wolfenden, F. (2016). Developing academics’ assessment practices in open, distance and e-learning: an institutional change agenda. Open Learning, 2, 91.

Hattie, J. and Temperley, H. (2007) The Power of Feedback. Review of Educational Research 77(1) S. 81-112

Hounsell, D. McCune, V. Hounsell, J. och Litjens, J. (2008) The quality of guidance and feedback to students, Higher Education Research and Development, 27(1), s. 55-57

Sadler, D. R. (2010). Beyond feedback: Developing student capability in complex appraisal. Assessment & Evaluation in Higher Education, 35(5), s. 535–550

Utvärdering

Bennett, R. E. (2011) Formative assessment: a critical review, Assessment in Education: Principles, Policy & Practice, 18: 1, 5 — 25

Carlsson, N. (2013) Formativ kursutvärdering. Ett högskolepedagogiskt utvecklingsprojekt vid Göteborgs universitet, PIL-rapport 2013:05 Göteborgs universitet

Johansson, P. Norman, M. Fogelberg, K och Petersson, B. (2012) Kursvärderingar och konstruktiv länkning. En vägledning för utformning av kursvärderingar post-Bologna, PIL-rapport 2012:02, Göteborgs universitet

Trigwell, K, Ellis R. och Han, F. (2012) Relations between students’ approaches to learning, experienced emotions and outcomes of learning, Studies in Higher Education, 37(1), s. 811–824

Artiklar i olika teman

Spel-element i undervisning

Ryan, R., & Deci, E. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. American Psychologist, 55:1, 68–78. doi: 10.1037110003-066X.55.1.68

Holmes, J. B., & Gee, E. R. (2016). A framework for understanding gamebased teaching and learning. On the Horizon, 24:1, 1-16. doi: 10.1108/OTH-11-2015-0069

Video i undervisningen

Noetel, M., Griffith, S., Delaney, O., Sanders, T., Parker, P., del Pozo Cruz, B., & Lonsdale, C. (2021). Video Improves Learning in Higher Education: A Systematic Review. Review of Educational Research, 91(2), 204–236

Guide till bättre nätundervisning

How to be a better online teacher, The Chronicle of Higher Education.
Artikeln ger konkreta råd om hur man kan planera och genomföra nätkurser som är engagerande  och stimulerande för både lärare och studenter. Med bättre kursdesign, större variation i webbgränssnittet (t ex bra blandning av video, audio, text) och genomtänkta strategier för support och diskussion kan nätundervisning bli minst lika engagerande som klassrumsundervisning. Guiden ger 10 viktiga principer för effektiv nätundervisning, reder ut flera vanliga felföreställningar och ger tips om hur du hittar stöd. Många tror fortfarande att nätkurser handlar mest om självstudier och att läraren är ganska osynlig. Principerna för bra klassrumsundervisning gäller även på nätet.

Blended learning och digitala resurser i undervisningen

Hrastinski, S. (2019) What Do We Mean by Blended Learning? TechTrend. doi: 10.1007/s11528-019-00375-5

Mozelius P och  Hettiarachchi E (2017), Critical factors for implementing Blended Learning in Higher EducationICTE Journal, 2017, 6(2): 37-51

Studentaktiva undervisningsformer

Barrineau, S., Engström, A. och Schnaas U. (2019) An Active Student Participation Companion, Uppsala. Avdelningen för kvalitetsutveckling - Enheten för universitetspedagogik, Uppsala Universitet.

Online learning

Chandler, K. (2016). Using Breakout Rooms in Synchronous Online Tutorials. Journal of Perspectives in Applied Academic Practice, 4(3), 16–23.

Li, L., Xu, L., He, Y., He, W., Pribesh, S., Watson, S. M., & Major, D. A. (2021). Facilitating Online Learning via Zoom Breakout Room Technology: A Case of Pair Programming Involving Students with Learning Disabilities. Communications of the Association for Information Systems, 48.

Rapport från Open University

Kukulska-Hulme, A., Beirne, E., Conole, G., Costello, E., Coughlan, T., Ferguson, R., FitzGerald, E., Gaved, M., Herodotou, C., Holmes, W., Mac Lochlainn, C., Nic Giollamhichil, M., Rienties, B., Sargent, J., Scanlon, E., Sharples, M. and Whitelock, D. (2020). Innovating Pedagogy 2020: Open University Innovation Report 8. Milton Keynes: The Open University, ISBN 978-1-4730-2962-0

Rapporter

SUHF (2016). Framtidens lärandemiljöer. Rapport från SUHF:s arbetsgrupp.Rapporten finns digitalt tillgänglig via SUHF:s hemsida

Sveriges Förenade Studentkårer, (2015), Agenda pedagogik

Sveriges Förenade Studentkårer, (2013), Studentens lärande i centrum

Resurser att söka vetenskapliga artiklar i

Vad är en vetenskaplig artikel?

En artikel är alltid en del av tidskrift eller tidning. Vetenskapliga artiklar publiceras i vetenskapliga tidskrifter. Det som framförallt utmärker vetenskapliga artiklar är att de genomgått en vetenskaplig kvalitetsbedömning innan de publiceras.

Vetenskapliga tidskrifter granskar (peer-review) inkommande manuskript. Redaktionen skickar texter till andra forskare inom ämnet (referees) som bedömer artiklarna innan de kan godkännas för publicering. Detta är en kontrollfunktion som ska garantera den vetenskapliga kvaliteten.