Gå till huvudinnehållet

Karlstads universitetsbibliotek - ämnesguider

Referenser enligt Oxford - GAMMAL

Kort beskrivning

Om fotnoter

Var sätts fotnoterna?

När du avser att ange en källa för ett helt stycke sätter du fotnoten direkt efter det stycket:

Gåvomottagaren ska ha insett eller bort inse både att gåvan föranlett väsentlig
minskning av boet och att vederlag för gåvan inte skulle kunna utgå ur boet.1

 

När du avser att ange källa för en mening sätts fotnoten omedelbart efter meningen, utan mellanslag mellan punkt och not:

I analogi med detta förbud får ställföreträdaren inte för huvudmannens räkning avstå från belopp som utfaller på grund av ett förmånstagarförordnande i försäkring.2 Inte heller får ställföreträdaren för sin huvudmans räkning godkänna ett testamente.3
 

Syftar fotnoten på ett enskilt ord, t.ex. ett begrepp, sätts noten direkt efter ordet:

  … medan det i tvistemål brukar betecknas som styrkt40 eller visat41 vilket …

Författningar

Hänvisning till författning eller fördrag görs normalt i löpande text och inte i fotnoter.

Första gången en författning omnämns bör hela beteckningen och det ursprungliga SFS-numret anges.

Förslaget grundades på den s.k. sundhetsregeln i 6 kap. 4 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse…
Enligt 1 kap. 1 § lagen (1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats m.m…
I lagen (1994:260) om offentlig anställning anges att…

Vid senare hänvisningar till samma lagtext behövs inte SFS-nummer anges. Man kan istället använda förkortningar eller en kortare variant av namnet.

....enligt LOA...

Vid hänvisningar till balkar och grundlagar kan man använda förkortningen utan SFS-nummer redan första gången, t.ex. RF, RB osv.

Vid första omnämnandet av EU-fördrag skrivs fördragens hela titlar ut. Vid omnämnande därefter skrivs endast förkortningen ut, t.ex. FEU.

…vad gäller fördraget om Europeiska unionen (FEU).

Kort om begynnelsebokstav

Namn på lagar och andra författningar skrivs med liten begynnelsebokstav:

...lagen om anställningsskydd, rättegångsbalken.

Även namn eller beteckningar på EU:s grundfördrag, förordningar, direktiv, beslut inleds med liten bokstav:

...fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, barnkonventionen.

Däremot, om titeln inleds med ett egennamn får den stor begynnelsebokstav:

Lissabonfördraget, Luganokonventionen.

Sidhänvisning

Sidhänvisningar anges normalt när vi refererar och alltid när vi citerar. Det förekommer även hänvisningar utan sidangivelse. I det senare fallet betyder det alltid att man hänvisar till hela verket.

Om hänvisningen avser fler än en sida i texten, kan förkortningarna ”f.” användas, vilket betyder två efter varandra följande sidor. Alternativt skriver du ut sidorna:

Hellner, Rättsteori, s. 25 f.  eller   Hellner, Rättsteori, s. 25-26.


Om hänvisningen gäller flera efter varandra följande sidor används
förkortningen ”ff.” (flera följande sidor).

Hellner, Rättsteori, s. 25 ff.  eller  Hellner, Rättsteori, s. 25-28.

Förkortningar i noter

Några förkortningar som är vanliga i källhänvisningar:

  • a.a. – anfört arbete. Det används när samma källa (bok eller artikel) åberopats i föregående källhänvisning.
  • a.a. s. – är en förkortning för “Anfört arbete sidan”.
  • ed. – editor, redaktör på svenska förkortas red.
  • et al. – med flera, förkortas även m.fl.
  • f. – fortsättning nästa sida (avser att även efterföljande sida är aktuell)
  • ff. – fortsättning på efterföljande sidor (max fem)
  • fig. – figur.
  • rev. – reviderad, ändrad.
  • s. – sida, sidor.
  • u.å. – utan år (används om årtal på utgåvan saknas).

Offentligt tryck i en fotnot

I källhänvisningen till offentligt tryck skriver du vad det är för material (Prop. = proposition, SOU = Statens offentliga utredningar, Ds = Departementsserien, Dir. = Kommittédirektiv, Skr. = Skrivelser, Bet. = Betänkanden etc.) och nummer samt eventuell sidhänvisning

32 Prop. 2006/07:13 s. 103.
33 Bet. 2019/20:SkU13 s. 4.
34 SOU 1984:61 s. 97.

 

Praxis i en fotnot

11 NJA 1994 s. 256
12 Kammarrätten i Jönköping, dom 2012-12-16, mål 2911-10
13 Stockholms tingsrätt, dom 2009-08-31, mål B 3870-09


När du vill hänvisa till en specifik sida i ett rättsfall, skriv då i fotnoten t.ex.:

14 NJA 1994 s. 256, på s. 257.
15 RÅ 1994 ref. 2, på s. 43.

Litteratur i en fotnot

Kategorin litteratur omfattar publikationer i form av böcker, tidskriftsartiklar, antologier (festskrifter), lagkommentarer m.m. helst med juridisk inriktning. Hänvisningar till litteratur i en fotnot kan anges som fullständig eller förkortad referens.

Första gången en källa anges i texten kan den skrivas som en fullständig referens. När du i fortsättningen refererar till samma källa i din text ska den vara i förkortad form.

För att undvika missförstånd i förkortade referenser tar man med så mycket information så att det inte råder något tvivel om vilken källa som avses.

En fullständig referens till en artikel kan se ut så här:

17Asp, Petter,  Bokföringsbrott och legalitet, SvJT, 1999, s. 16 ff.
 

I förkortad form: 

18 Asp, Bokföringsbrott, s. 2.
 

En fullständig referens till en bok kan se ut så här:

19 Hellner, Jan, Rättsteori, 2. uppl., Juristförlaget, Stockholm, 1994, s. 25.


I förkortad form

  20Hellner, Rättsteori, s. 32.

Lagkommentarer

Norsteds juridik

En fullständig referens till en Norsteds juridik lagkommentar kan se ut så här:

1Dahlberg, Mattias, Saldén-Enérus, Anita, Tivéus, Ulf, & Andersson, Mari, 
   Inkomstskattelagen m.m. (28 september 2022, Version 22A, JUNO)
   kommentaren till 1 kap. 3 §

I förkortad form:

22Dahlberg,  Saldén-Enérus,  Tivéus och Andersson, Inkomstskattelagen m.m., kommentaren till  1 kap. 3 §.

 

Karnov och Lexino

En fullständig referens till en Karnov eller Lexino lagkommenatarkan se ut så här:

5Clevesköld, Lars, Socialtjänstlag (2001:43), kommentaren till 6 kap. 4 §, Karnov 1 juli 2022 (JUNO)

6Asp, Petter, Brottsbalk (1962:700), kommentaren till 2 kap. 6 §, Lexino 1 januari 2022 (JUNO)

I förkortad form:

12Clevesköld, kommentaren till 6 kap. 4 §. 

13Asp, kommentaren till 2 kap. 6 §.

 

EU dokument

Förordning

Vid första hänvisningen anges fullständig titel och sidhänvisning:

23Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande  av direktiv  95/46/EG (allmän dataskyddsförordning. EUT L 119, 4.5.2016, s. 1–88), s.45.

Vid följande hänvisning till samma källa kan du ange en förkortad variant samt sidhänvisning:

24 Förordning (EU) 2016/679, s. 45-48

 

EU-domstolen
Vid första hänvisningen anges fullständig titel och sidhänvisning:

25 Domstolens dom den 23 oktober 199, Brottmålet mot Harry Franzén, C-189/95, ECLI:EU:C:1997:504, s. 3.
26 Domstolens dom (femte avdelningen) den 17 december 2009, Europeiska kommissionen mot Konungariket Belgien, C-120/09, ECLI:EU:C:2009:802, s. 12.


Vid senare hänvisning till samma dokument kan du ange en förkortad variant av titeln samt sidhänvisning:

29 ECLI:EU:C:1997:504, s. 5.
31 ECLI:EU:C:2009:802, s. 16.

 

Europadomstolen

35 S.A.S. mot FRANKRIKE, nr 43835/11, dom meddelad 1 juli 2014.