Gå till huvudinnehållet

Karlstads universitetsbibliotek - ämnesguider

Referenser enligt Oxford - GAMMAL

Kort beskrivning

Offentligt tryck i källförteckningen

Offentligt tryck kan delas in i underrubriker i källförteckningen. Under varje rubrik anges källorna i kronologisk ordning med äldst först.

Offentligt tryck

Propositioner

Prop. 1975/76:209 om ändring i regeringsformen
Prop. 2003/04:32 Genomförandet av EG-direktivet om kliniska prövningar av humanläkemedel
Prop. 2012/13:25 Investeringar för ett starkt och hållbart transportsystem

Statens offentliga utredningar

SOU 1984:61. I stället för kärnkraft: Betänkande av 1981 års energikommitté
SOU 2019:20. Reglering av yrket undersköterska - Stärkt kompetens i vård och omsorg: Betänkande av utredningen Reglering av yrket undersköterska

Departementsserien
Åren 1974 t.o.m. 1987 citerades departementspromemorier efter departement med förkortningen DS, Departemenstbeteckning, årtal, kolon, löpnummer, punkt, rubrik.

Ds Ju 1979:6. Översyn av spionbrottet

Departementspromemorier citeras sedan 1988 med förkortningen Ds, årtal, kolon, löpnummer, rubrik.

Ds 2014:7. Minskat svartbygge i byggbranschen.

Utskottsbetänkanden

Kulturutskottets bet. 1985/86:KrU1 om vissa lotterifrågor
Bet. 2019/20:SfU19 Pensioner

Övrigt

Dir. 2019:41. Översyn av strandskyddet
Ekobrottsmyndigheten 2015-09-14. Yttrande över departementspromemorian Ett ändamålsenligt minoritetsskydd (Ds 2015:25)

Lagrådets yttrande 2017-12-21. Det straffrättsliga skyddet mot människohandel och människoexploatering
Migrationsverket 2018-11-13. Yttrande över betänkandet Ett ordnat mottagande – gemensamt ansvar för snabb etablering eller återvändande (SOU 2018:22)
Mot. 2004/05:T485, Anita Johansson (S) m.fl., Godkännande av färöiskt körkort
Mot. 2015/16:279, Jonas Sjöstedt (V) m.fl., En likvärdig skola
Skr. 2017/18:146. Politiken för global utveckling i genomförandet av Agenda 2030