Gå till huvudinnehållet

Karlstads universitetsbibliotek - ämnesguider

Juridik

EU-lagstiftning

Förberedande akter

 • Grönböcker
  Grönböcker utfärdas av EU-kommissionen och presenterar idéer som förs fram till offentlig diskussion inom ett politiskt område. Ibland ligger den till grund för förslag till lagstiftning som sedan presenteras i en vitbok.
 • Vitböcker
  EU-kommissionens vitböcker innehåller en rad officiella förslag inom specifika politikområden. Grönböcker följs ofta av vitböcker. Vitböcker behandlas av ministerrådet innan kommissionen börjar sitt lagstiftningsarbete.
 • EUT C-serien - officiella handlingar inom kommissionens eget behörighetsområde. En del av dessa handlingar skickas till rådet och Europaparlamentet för information. 
 • COM-dokument - lagförslag och andra meddelanden från kommissionen, inklusive förberedande arbete, som läggs fram inför rådet eller andra EU-institutioner. Kommissionsdokument riktade till de övriga institutionerna (lagförslag, meddelanden, rapporter etc.). 

EU-rättspraxis

 • Curia - EU-domstol - Rättsfall från Europeiska unionens domstol (EU-domstolen)
 • EUR-Lex (Rättspraxis) -  EUR-Lex innehåller även rättspraxis från EU:s domstol, tribunal och personaldomstol
 • HUDOC - Rättsfall från Europadomstolen (Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna)          
 • Infotorg Juridik - välj Europarätt, finns på svenska och engelska   
 • JUNO -  innehåller hela EU-rätten och EU-domstolens domar på svenska.

Europeisk e-juridikportal

e-juridikportalen innehåller samlad rättsinformation

EU-terminologi

 • EU-ordslista
  I ordlistan finns 233 EU-termer samt information om Europeiska unionens institutioner och verksamhet
 • Akronymer - Lista på de i EU-sammanhang oftast förekommande förkortningar och benämningar
 • Publikationshandboken
  innehåller enhetliga skrivregler och andra överenskommelser som måste användas av alla Europeiska unionens institutioner, organ och byråer
 • EuroVoc
  Eurovoc är en flerspråkig och ämnesövergripande tesaurus för terminologin inom EU:s olika verksamhetsområden. Eurovoc finns på 22 av EU:s officiella språk.

ECLI-nummer för rättsfall

EU-domstolens rättsfall publiceras numera enbart elektroniskt och därför har man börjat hänvisa till dem på ett nytt sätt med ECLI-nummer, parallellt med målnumret.
Läs mer på Curia: Ny metod för hänvisning till rättspraxis från Europeiska unionens domstol som bygger på ECLI